(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v obliki medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. V letošnjem letu se bomo osredotočili na izvajanje dni dejavnosti v domačem šolskem okolišu. Ne glede na to pa je nujno, da nekatere dejavnosti izvedemo tudi izven šole in domačega okolja, v skladu s sprejetim in potrjenim nadstandardom. Odgovorni nosilci posamezne dejavnosti, ki jo izvajamo izven šolskega prostora pridobijo pisna SOGLASJA STARŠEV in izdelajo še pred izvedbo VARNOSTNI NAČRT, ki je priloga k akcijskemu načrtu dejavnosti ter ga v fizični obliki, podpisanega oddajo ravnateljici.

Odgovorni nosilci so (po triadah) zaradi poučevanja določenih predmetov v kombiniranih oddelkih:

DAN/TRIADA/

NOSILEC/-KA

I. TRIADA

NOSILEC/-KA

II. TRIADA

NOSILEC/-KA

III. TRIADA

NOSILEC/-KA

KULTURNI DNEVI

Suzana PULKO

Polona GOJKOŠEK

Saša PERŠOH

NARAVOSLOVNI

Jožica PREVOLŠEK

Slavica KONDA

Valerija KRIVEC

ŠPORTNI DNEVI

Jožica PREVOLŠEK

Benjamin LIPNIK

Benjamin LIPNIK

TEHNIŠKI DNEVI

Marjanca PERNAT

Polona GOJKOŠEK

David VODUŠEK

 

Koordinatorji vseh dni dejavnosti so vodje strokovnih aktivov, ki sodelujejo z nosilci, in sicer:

I. triada – Jožica Prevolšek; II. triada – Polona Gojkošek; III. triada – Miran Železnik.

Pri načrtovanju so upoštevani: šolski koledar, sprejeti nadstandard, občinski praznik, zaključek koledarskega leta, strokovne ekskurzije, šole v naravi in/ali naravoslovni tabor.

VSEBINE DNEVOV DEJAVNOSTI

DNEVI DEJAVNOST 1. triada DNEVI DEJAVNOST 4. in 5. razred DNEVI DEJAVNOST 6., 7., 8. in 9. razred
Dostopnost