(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

PROJEKT LAS Haloze: »HALOŠKI RADOVEDNEŽI – HR 007«

Haloške osnovne šole smo vzpostavile partnerski odnos, z namenom oblikovanja mreže storitev za naše učence/ke, ker je zanje v rednem programu izobraževanja namenjenih premalo ur in finančnih sredstev. V okviru projekta bomo s pomočjo občin ustanoviteljic, partneric v projektu, izoblikovali model za promocijo Haloz. Uresničevali bomo dve prioriteti: spodbujanje turističnega razvoja območja in krepitev medgeneracijskega sodelovanja ter povečanje vključenosti ranljivih skupin v družbo. Pri mladih bomo razvili družbeno odgovornost, podjetniško miselnost, skrb za razvoj turizma in trajnostni razvoj v smislu ohranjanja narave ter pomembnost pripadnosti in poznavanja območja kot celote za učinkovitejše delovanje (podjetniški krožki). Pred izdelavo prototipa (Spomin iz Haloz) bomo učence med seboj spoznali, jih glede na interes povezali v delovne skupine, ki bodo obiskale vse občine v območju LAS Haloze, jim nudili potrebna znanja, delavnice, izobraževanja na področju podjetništva, jih ozaveščali o nujnosti ohranjanja kulturne in naravne dediščine, jih usmerjali k možnostim in priložnostim na področju turizma, s poudarkom na zdravem okolju ter jih spodbujali k izvirnosti in inovativnosti pri oblikovanju izdelkov. Privzgojili jim bomo nujnost zastopanosti obeh spolov in pomembnost vključevanja različnih ciljnih skupin, pri vseh aktivnostih, ter da so še posebej pozorni na starejše, invalide, ljudi s posebnimi potrebami, priseljence iz drugih držav, težje zaposljive, kakor koli  izključene. Po operaciji bodo učenci seznanjeni z zakonitostmi trženja, s potrebami razvoja na področju turizma, občinam ponudili model enotne promocije.

Finančna obremenitev šole:

V izvajanju projekta bomo poskrbeli za pisarniški material, ki ga bodo učenci potrebovali pri skupnem načrtovanju dela, pri zbiranju podatkov, kvizu znanja, pisanju člankov, za vabila in obvestila, ki jih bomo pošiljali v izbrana naselja LAS Haloze. Kupili bomo potreben material za izdelavo haloških klopotcev, ki jih bodo učenci izdelovali v podjetniških krožkih. Kupili bomo 6 pirografov, za vsako sodelujočo šolo enega, da bodo učenci vgravirali slogan. Po prototipih, ki jih bodo izdelali učenci v podjetniških krožkih, bomo naročili izdelavo: 70 magnetkov, 70 razglednic in 70 kart.

Celotna vrednost dejavnosti oz. operacije z DDV 1.168,91 €
Celotna vrednost dejavnosti oz. operacije brez DDV 958,13 €
Lastna sredstva 402,41 €
Zaprošena vrednost 766,50 €

V projektu sodelujejo: OŠ Majšperk, OŠ Podlehnik, OŠ Videm, OŠ Cirkulane-Zavrč, OŠ Žetale, Občina Majšperk, Občina Podlehnik, Občina Videm, Občina Cirkulane, Občina Zavrč, Občina Žetale.

Vodja projektnega tima na OŠ Žetale Miran Železnik